IoT Academic Network


เครือข่ายการศึกษาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Internet of Things หรือเรียกย่อๆ ว่า IoT เป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลก และถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค 4.0 เพราะ IoT เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะมนุษย์ สิ่งของ และเครื่องจักร ให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ กระบวนการ “อัจฉริยะ” หรือ “อัตโนมัติ” ต่างๆ ล้วนอาศัย IoT อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นความต้องการการใช้เทคโนโลยีนี้จึงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ แต่กลับมีแรงงานที่เชี่ยวชาญด้าน IoT ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งในระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับออกแบบ ส่งผลให้การใช้งาน IoT ในประเทศที่ไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดตั้งโครงการ IoT Academic Network โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ด้าน IoT และนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างทักษะเยาวชนของประเทศให้เป็นกำลังพลในการผลักดันให้เกิดการใช้งาน IoT อย่างแพร่หลายในประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเพิ่มเนื้อหาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) เข้าไปในการเรียน การสอนระดับอุดมศึกษาและระดับโรงเรียน ให้สอดรับกับสภาวการณ์เทคโนโลยีปัจจุบัน
 2. เพื่อเตรียมนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมกับเทคโนโลยี IoT ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล
 3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี IoT

เงื่อนไขการร่วมโครงการสำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สถาบันการศึกษาจะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี IoT โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

 • สถาบันการศึกษาจะจัดให้มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IoT ลงในวิชาพื้นฐานหรือวิชาเสริมหรือเพิ่มเติม ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
 • สถาบันการศึกษาจัดให้มีโครงงานของนักเรียนที่ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT อย่างน้อย 1 โครงการ ภายในระยะเวลาความร่วมมือ
 • สถาบันการศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT
 • สถาบันการศึกษาจัดให้มีชมรม หรือจัดกิจกรรมภายในชมรมที่มีอยู่แล้ว ให้มีการประยุกต์ใช้ IoT
 • สถาบันการศึกษาร่วมส่งบุคลากรหรือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จัดขึ้น

เงื่อนไขการร่วมโครงการสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 1. สถาบันการศึกษาจะดำเนินการจัดให้มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IoT ลงในวิชาพื้นฐานหรือวิชาเสริมหรือเพิ่มเติมในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
 2. สถาบันการศึกษาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี IoT โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
 • จัดให้มีโครงงานของนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT อย่างน้อย 1 โครงการ
 • จัดให้มีห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT
 • จัดให้มีชมรม หรือจัดกิจกรรมภายในชมรมที่มีอยู่แล้ว ให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT
 • ร่วมส่งบุคลากรหรือนิสิตหรือนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จัดขึ้น